Валута
BGN
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Общи условия

ЙОВ БЪЛГАРИЯ ЕООД
с. Герман, ул. „Смреката“ № 3, ЕИК 131111220
____________________________________________________________________________________
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА ЙОВ БЪЛГАРИЯ ЕООД


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите Общи условия регламентират едновременно:
- правилата за използване на интернет страницата https://e-iow.shop/ (по – долу за краткост Сайта);
- сключването, съдържанието и изпълнението на договорите за продажба от разстояние посредством Електронния магазин, достъпен чрез https://e-iow.shop/.
2. Сайтът и Електронният магазин са поддържани от „Йов България“, с ЕИК 131111220, с ДДС № BG131111220, със седалище в с. Герман и адрес на управление ул. „Смреката” № 3, тел. за контакти: +359 2 9928443, +359 2 9928261, факс +359 2 9928447, електронен адрес/e-mail: iow@iow.bg
3. Общите условия са задължителни и обвързват всички Купувачи, в това число за всички лица, които посещават и/или ползват Сайта, извършват регистрация в него и/или купуват Стоки през Електронния магазин. С постъпване в Сайта лицата, които го ползват, се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват Общите условия в редакцията им към съответния момент.
4. Общите условия се прилагат автоматично към всички договори за продажба от разстояние, сключвани посредством Електронния магазин, освен ако няма друг валиден договор между Йов България и Купувача, който изключва или ограничава тяхното приложение. Общите условия не се прилагат за покупка на Стоки, за които на Електронния магазин е указан само каталожен номер или друга идентификация и за които е предвидено изрично запитване до Йов България за тяхната наличност и/или характеристики.
5. При противоречие между Общите условия и предвиденото в отделен договор между страните, предимство имат специалните условия на договора.
6. Сайтът съдържа основните характеристики или Цените на Стоките. Същите могат да бъдат променяни от Йов България по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки.


II. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Общи условия изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, членувано или нечленувано, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено:
1. „Йов България” – ще се отнася до търговеца „Йов България” ЕООД, със седалище в с. Герман и адрес на управление: ул. „Смреката” № 3, с ЕИК 131111220, Тел: +359 2 9928443, +359 2 9928261, Факс: +359 2 9928447, Адрес на електронна поща: iow@iow.bg
2. „Електронен магазин” – ще се отнася до електронната платформа, която се намира в Сайта и която служи за предлагане от Йов България на Стоки за продажба, извършване на Поръчки и заплащане на Стоки от Купувача и сключване на договори за продажба от разстояние на Стоки съгласно настоящите Общите условия; 

3. „Сайт” – ще се отнася до интернет страницата, поддържана от Йов България: https://e-iow.shop/;
4. „Купувач“ - ще се отнася до всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което ползва Сайта и/или Електронния магазин по какъвто и да е начин, включително но не само, като ги разглежда, прави Поръчки, купува, плаща или връща Стоки и извършва всякакви други действия свързани с това; 
5. „Потребител” – ще се отнася до всеки Купувач - физическо лице, което извършва Поръчка и заплащане на Стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност; 
6. „Клиент” – ще се отнася до всеки Купувач - юридическо лице или физическо лице, което не е Потребител, което извършва Поръчка и заплащане на Стоки; 
7. „Стока” – ще се отнася до всеки от предлаганите от Продавача артикули чрез Електронния магазин; 
8. „Профил на Купувача” – ще се отнася до част от Сайта, съставена от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Купувача да изпрати Поръчка и която съдържа информация за Купувача, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта, както и история на някои от действията му в Електронния магазин (Поръчки, адреси, име, начин на доставка и др.); 
9. „Цена на Доставка” – ще се отнася до разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Купувача, посочена в български лева, с включен данък върху добавената стойност; 
10. „Цена на Стока” – ще се отнася до цената за бройка или за определено количество Стоки, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В Цената на Стоката не се включва Цената на Доставка.


III. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ
1. Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат свободно от всяко лице, без за това да е необходима регистрация.
2. Поръчката на Стоки и сключването на договор за покупко – продажба на Стоки между Йов България и Купувача чрез Електронния магазин могат да се извършат само след като е създаден Профил на Купувача.
3. Регистрацията на Профила на Купувача се извършва чрез спазване на следните стъпки:
- Купувачът попълва по електронен път на заявление за регистрация със съдържание, определено от Йов България и достъпно в Сайта. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка.
- Купувачът отбелязва дали се регистрира като „частно лице“ или „фирма“. В случай, че Купувачът се регистрира като „фирма“, същият следва да опише данни за идентификацията на юридическото лице – фирма, а именно наименование, ЕИК, ДДС регистрация (по желание). Независимо от отбелязаното, Купувачът придобива правата, които потребителите имат по закон и съгласно настоящите Общи условия, единствено когато отговаря на условията за това съгласно Закона за защита на потребителите.
- Купувачът натиска бутон за потвърждаване на регистрацията в отговор на което получава електронно съобщение на посочения от него e – mail за финализиране на регистрацията.
4. Със потвърждаване на регистрацията Купувачът декларира, че предоставените от него данни и информация са верни и пълни, както и че приема настоящите Общи условия. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Купувачът е длъжен да актуализира своите данни най – късно преди да направи поръчка от Електронния магазин.
5. Йов България не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в това число за недоставени поръчки или фактури, извършени във връзка с получената от Купувача информация. В тези случаи разходите за обратно връщане на Йов България или повторно изпращане на Стоки на Купувача се поемат от Купувача.
6. След финализиране на регистрацията на Профил на Купувача, Купувачът може да удостовери самоличността си всеки път при посещение на Сайта чрез въвеждане в системата за вход в Профила на Купувача e-mail и парола.
7. Купувачът носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на Сайта и Електронния магазин, както и за действия на трети лица със същите. Купувачът е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него или за Йов България, поради неправомерно ползване на неговите e-mail и парола за достъп до Електронния магазин от трето лице.


IV. ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Купувачът има право да поръчва всички Стоки, които се предлагат за продажба чрез Електронния магазин и са налични към съответен момент. Поръчките могат да се осъществят по следния начин:
- Електронния магазин 24 (двадесет и четири) часа в денонощието;
2. Договор за покупко-продажба на Стоки се сключва между Купувача и Йов България с успешното финализиране на следната процедура:
- Посещение на Електронния магазин чрез влизане в Сайта;
- Избиране на една или повече от предлаганите от Йов България Стоки и добавянето им към виртуална кошница. Добавянето на Стоки в кошницата не води до запазване на Стоките за съответния Купувача или до регистриране на поръчката;
- Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Купувача като страна по договора или влизане в Профила на Купувача;
- Предоставяне на данни за извършване на доставката, в случай, че не са запазени в Профила на Купувача;
- Избор на способ за плащане на цената;
- Избор на начин на доставка на поръчката – куриер;
- Потвърждение на поръчката от страна на Купувача;
- Свързване с Купувача от страна на представител на Йов България по телефон за потвърждаване на Поръчката или актуализирането й в случай, че е необходимо такова, в това число при неналични Стоки. Свързването се осъществява в срок от 24 часа от потвърждение на поръчката от страна на Купувача. При поръчка в неработен ден (събота, неделя, официален празник или почивен ден) срокът започва да тече от началото на първия работен ден, следващ деня на поръчката;
- Купувачът получава автоматичен имейл на посочената от него електронна поща за детайлите на поръчката.
3. Договорът за продажба на Стоки от разстояние между Йов България и Купувача се счита за сключен от момента на приключване на телефонния разговор, в който се уточнят финалните детайли по направената поръчка или получаване на имейл за финализиране на поръчката (автоматичен имейл) – което от двете настъпи по - късно. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Йов България.
4. Договорът за продажба на Стоки, сключен между Йов България и Купувача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между страните. В случаите на поръчка на Стоки без извършване на регистрация на Профил на Купувача, последният приема тези Общи условия с момента на финализиране на поръчката.
5. Йов България не носи отговорност в случай, че част от поръчаната Стока не е налична и Йов България има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само, поради изчерпване на складовата им наличност.
6. Йов България има право да откаже да изпълни направената от Купувача поръчка, за което следва да уведоми последния, поради:
- неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
- непредоставяне на коректни данни на Клиента, предоставените от Клиента данни са непълни и/или грешни;
- периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Купувач.
7. Отказването на поръчката от страна на Йов България съгласно предходното изречение не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение. В случай, че Йов България е получила плащане от Купувача, то същото ще бъде възстановено в срок от 14 дни от установяване на причината, даваща право на Йов да откаже изпълнението на направената поръчка в случай, че стоката не е била доставена.
8. За всяка избрана и поръчана Стока между Купувача и Йов България се сключва отделен договор. Това важи и за Стоки, които са поръчани с едно изявление.
9. Купувачът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на Стоките или при тяхната доставка.
10. Йов България може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба Стоки.
11. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa Стoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe Стoĸи. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Купувачът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и Стоката, по отношение, на които упражнява правата.


V. ПЛАЩАНЕ
1. Стоките, предлагани от Йов България, и публикувани на Електронни магазин са с цени в български лева (BGN). Цените са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
2. Заплащането на Цената е необходимо условие за прехвърляне на собствеността на Стоките на Купувача.
3. Купувачът има право да избира измежду следните методи за плащане като изборът се прави при поръчката:
- Наложен платеж (в брой при доставка). Плащането с наложен платеж се осъществява в български левове, директно на куриера/ пощенския оператор при получаване на стоките;
- посредством VPOS;

- банков превод.
4. Горепосочените методи за плащане могат да бъдат ограничени по всяко време от страна на Йов България.
5. Разплащанията с парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват съгласно избора на Купувача чрез посредничеството на оторизирани услуги. Плащането се извършва Тези условия следва да се верифицират при избор на платформата на ДСК.с лична кредитна/ дебитна карта или карта, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD
6. Купувачът се съгласява, че Йов България има право да приема авансово плащане за сключените договори за покупко-продажба на Стоки и тяхната доставка.
7. В случай, че стойността на поръчката е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Йов България.


VI. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1. Доставката на Стоките се осъществява чрез куриерска служба по предпочитание на Купувача. Изборът се прави преди финализиране на поръчката.
2. Йов България има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната Стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Купувачи, за което Купувачът ще бъде предварително уведомен.
3. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на Йов България и куриера, избран от Купувача. Стоката се предава от Йов България на куриер, избран от Купувача, в срок от 2 работни дни от датата на финализиране на поръчката. Срокът може да се удължи в случай, че Стоката не е налична, за което Купувачът ще бъде изрично предупреден.
4. Конкретният срок на доставката зависи от условията на куриера, избран от Купувача. При необходимост и изрично искане от страна на Клиента, Йов България изпраща данни за товарителницата на Клиента.
5. Обявената в електронния магазин цената на Стоката не включва пощенски и транспортни разходи за доставка. Стойността на пощенските или транспортните разходи не се определя от Йов България, а от тарифата на куриера, избран от Купувача, и се предоставя като информация на Купувача при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката само при възможност от страна на Йов България.
6. Купувачът се задължава да оказва възможното съдействие на Йов България и на куриера във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.
7. Доставката на продукти е възможна само на територията на Република България.
8. Купувачът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриер/ пощенски оператор и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Йов България.
9. Стоката се доставя в качество и с опаковка, според уговореното по-долу и обичайната търговска практика. В случай на продажба по мостра или проба, характеристиките на мострата или пробата не са гарантирани. Ако не е уговорено друго, Йов България доставя на Купувача Стоките в собствени опаковъчни материали.


VII. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И РИСК
1. Собствеността на Стоките се прехвърля от Йов България с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Купувача на талона за приемо-предаване, предоставен от куриера/пощенския оператор.
2. Рискът от случайното погиване/повреждане на Стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със Стоките се прехвърлят върху Потребителя в момента на предаване на стоките на Потребителя от куриера. Извършеното предаване на Потребителя се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, приемо-предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение. В случай на загуба или повреда по време на доставката на Стоката, Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към куриера/пощенския оператор.
3. Рискът от случайното погиване/повреждане на Стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със Стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките от Йов България на куриера.
4. Купувачът се съгласява, че Йов България няма задължение да застрахова Стоката, в това число да сключва транспортна застраховка.


VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ
1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на Стоката от чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тези Общи условия или чрез модула, обособен на Сайта на Доставчика, ако такъв е достъпен. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на в Приложение № 2 към тези Общи условия.
2. Правото на отказ важи само по отношение на договор, сключен между Йов България и Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
3. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
- за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
- за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
- за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (като например слушалки тип „тапи“, дрехи, бебешки продукти и т.н.);
- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
- за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане. Изпълнението на договора за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер (вкл. кодове за съдържание и цифрово съдържание, което не е на материален носител), които са разпечатани след доставката, започва от момента на разпечатването и потребителят губи правото си на отказ, като изрично се съгласява с това;
- за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
- за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ
4. Когато Йов България не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Йов България чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на Сайта, и Приложение № 1 към тези Общи условия.
5. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Йов България възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора и в случай, че вече е получил обратно стоката, предмет на договора.
6. Йов България възстановява получените суми по банков път или същата карта, с която е платено, освен ако потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство, като настоящото изречение се прилага, в случай, че правото на отказ е упражнено в 14-дневен срок от получаване на стоката и стоката е изпратена обратно към Йов България в рамките на този 14-дневен срок. В случай, че потребителят желае сумите по отказ от Договора, упражнен в рамките на 14 дни от получаване на стоката, да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Йов България не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.
7. В случай, че стоката, за която Потребителят е направил отказ от сключения договор в рамките на 14 дни от получаване на стоката е заплатена с карта, възстановяването на заплатената сума се извършва единствено по същата карта, с която е платено.
8. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителят на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Йов България няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките.
9. Потребителят се задължава да съхранява получените от Йов България Стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока, в който има право да упражни правото си на отказ.
10. Стоките, за които се упражня правото на отказ от договора, следва да се изпращат без наложен платеж, на адреса на Йов България, а именно с. Герман, п.к. 1186 ул. Смреката № 3. Стоки изпратени с наложен платеж, няма да бъдат приемани от Йов България.
11. Когато Йов България не е предложил да прибере Стоките сам, Йов България може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи Стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
12. Потребителят се задължава да върне Стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на Стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на Стоката. В случай на нарушен търговски вид на Стоката, Йов България има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
13. При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).
14. При покупка направена от юридическо лице - Клиент, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които дерогират настоящите Общи условия.


IX. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ, РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ
1. Купувачът има право да иска отстраняване на недостатъци и липси от или за сметка на Йов България.
2. Специфични условия за Потребители
2.1. Потребителите имат право на рекламации и гаранции съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
2.2. Когато стоката се използва от Потребител и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от Йов България на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Потребителя. Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са посочени в нея.
2.3. Потребителят има право на рекламация, като при предявяване на такава, пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и Стоката, следва да бъдат изпратени до адрес с. Герман, п.к. 1186, ул. Смреката № 3
2.4. Транспортните разходи при изпращане на Стоката за гаранционно обслужване не се поемат от Йов България и са за сметка на Потребителя.
2.5. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на Стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Рекламацията на Стоката може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
2.6. При предявяване на рекламация Потребителят може да претендира за привеждане на услугата в съответствие с договора, за намаляване на цената или за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума.
2.7. Недостатъците се констатират при получаване на Стоката чрез отбелязване в приемо – предавателен протокол или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.
3. Специфични условия за Клиенти
3.1. В случай, че не са предявени писмени рекламации от Клиент при приемане на Стоката, същата се счита за приета без забележки.
3.2. При навременна, точна и основателна рекламация от Клиент за недостатъци, Йов България може по своя преценка да: (i) замени Стоката с недостатъци, (ii) да допълни доставката с липсващата Стока, (iii) да обезщети Клиента за недостатъците или (iv) да направи отстъпка от цената на Стоката.
3.3. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват.
3.4. Йов България не отговаря за недостатъци на Стоката, които са били известни на Клиента при продажбата.
3.5. Рекламации за недостатъци, които по естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени писмено веднага след откриването им, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от приемането на Стоките.
3.6. Рекламациите следва да бъдат придружени със съответните доказателства и друга релевантна документация. За рекламирания недостатък страните подписват констативен протокол, като при противоречия относно съдържанието му ангажират независим експерт/експертна комисия. В случай на констатирани и заявени в посочения срок недостатъци, Йов България може по своя преценка да: (i) замени Стоката с недостатъци, (ii) да обезщети Клиента за недостатъците или (iii) да направи отстъпка от цената на Стоките.
3.7. Рекламацията за недостатъци за определена доставка на Стока не дава право на Клиента да отказва последващи заявени доставки на Стоки по същото или друго правоотношение с Йов България. Йов България не отговаря за недостатъци, които могат да бъдат отстранени от Клиента без значителни усилия.
3.8. В случай на замяна на Стоки с недостатъци, Йов България определя разумен срок, в който се задължава да се разпореди с рекламираните Стоки. Ако Йов България не спази срока, Клиентът може да върне Стоката по своя инициатива до адрес с. Герман, п.к. 1186, ул. Смреката № 3.
3.9. Транспортните разходи при изпращане на Стоката за гаранционно обслужване не се поемат от Йов България и са за сметка на Клиента.
3.10. Йов България може предоставя гаранция на Стоките, която ще бъде изрично упомената в Индивидуалния договор или друг документи, изхождащ от Йов България. Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада и Клиентът заплаща стойността на ремонта (като може да бъде отказано сервизно обслужване) в случаи на повреди причинени от:
- Неправилна употреба и/или неправилно съхранение; - Нарушена цялост на гаранционните стикери; - Идентификационният номер на продукта (IMEI-номер), серийният номер или дата-кодът, ако има такива, са били премахнати, заличени, увредени или са нечетими по какъвто и да е начин; - Изпускане, удар, приложен натиск, разляти течности; - Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми; - Използване на зарядни устройства, батерии и периферни устройства, различни от приложените в комплекта; - Неизправности в електрическата мрежа, неправилно включване в електрозахранването, екстремни условия на околната среда или на бързи промени на тези условия, природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства.


X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Настоящите Общи условия и договора между Купувача и Йов България се прекратяват в следните случаи:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност или смърт на една от страните по договора;
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
2. Йов България има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Купувачът използва Сайта и/или Електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.


XI. ОТГОВОРНОСТ
1. Йов България не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или други обстоятелства извън контрола на Йов България, в това число препятствия или затруднения при оперирането на поддоставчици, на производствения или транспортния сектор, всякакви забрани, затруднения, указания и актове на държавни и общински органи местни или чуждестранни и др.). При форсмажорен случай Купувачът няма право да отменя или отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Ако, поради форсмажорния случай, която и да е доставка се забави с повече от 30 (тридесет) дни след определения срок, Йов България има право по своя преценка, незабавно след изтичане на срока или по-късно: (i) да прекрати договора или (ii) да откаже изпълнението на конкретни доставки с известие с незабавно действие. При настъпване на форсмажорен случай, Йов България ще уведоми Купувачът за забавянето и очаквания срок за доставка като Купувачът няма право на отказ или разваляне на договора преди изтичане на допълнително съобщения срок за доставка.
2. Използването, третирането и обработването на Стоките от Купувача се осъществява на негов риск. Йов България не носи отговорност за съответствието на доставените Стоки с целите, за които Купувачът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработване, третиране или използване на Стоките в широк смисъл. Купувачът се задължава да проверява съответствието на Продуктите с целената употреба.
3. Предлаганите от Йов България Стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми, паспорти за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, с оглед на съответното ниво на науката и техниката. При предаването на Стоките Йов България предоставя на Купувача документи, удостоверяващи съответствието на Стоките с изискванията на законодателството (сертификати, СЕ декларации, инструкции за експлоатация и други придружаващи документи). Йов България не отговаря за спазването от страна на Купувача на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.
4. Отговорност при договор с Потребител
4.1. Йов България отговаря за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение и съгласно повелителните норми на действащото законодателство.
4.2. Потребителят няма право да прихваща свои вземания с вземания на Йов България, освен ако същите не са изрично писмено признати от Йов България.
4.3. Йов България не носи отговорност за неизпълнението на куриер, превозвач или спедитор или техните подизпълнители.
4.4. Йов България не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Потребителя.
4.5. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на стоки, Йов България има право да отказва изцяло или частично доставки, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Потребителя и/или да прекрати договора без предизвестие. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Потребителят заплаща на Йов България всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.
5. Отговорност при договор с Клиент
5.1. Йов България като търговец на Стоките отговаря само за вреди, причинени умишлено или поради груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение. В случай на забава за доставка, отговорността на Йов България не може да надвишава 5 % от стойността на доставката, съгласно издадената фактура.
6. Йов България не носи отговорност при забавено приемане или необоснован отказ за приемане на Стоки. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на Стоки Йов България има право да отказва изцяло или частично доставки, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Клиента и/или да прекрати договора без предизвестие. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на Стоките Клиентът не се освобождава от задължението си за плащане. Клиентът заплаща на Йов България всички разходи, произтекли от неоснователния отказ и/или забава за приемане на Стоките,
включително, но неизчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортните разходи за доставката / опита за доставка.
7. При виновна забава за доставка, Клиентът може да даде на Йов България допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката с известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-малък от срока за доставка.


XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Йов България, за което последният ще уведоми по подходящ начин Купувачите.
2. Купувачът се съгласява, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо него след публикуването им на сайта на Йов България.
3. Йов България публикува тези общи условия на Сайта си, заедно с всички допълнения и изменения в тях.
4. Йов България има право да променя едностранно Общите условия, включително, но не само, да променя Стоките, техните параметри и характеристики, всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.


XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Йов България и Купувачите се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. 

2. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Електронния магазин или електронна поща. 

3. Йов България и Купувачите се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. 

4. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Йов България и Купувачите, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор. 

5. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

6. Настоящите общи условия влизат в сила на 20.09.2021 

7. Съдебните спорове с Клиенти се уреждат пред родово компетентния съд в град София. 

8. Надзорни органи:


- Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg


- Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора /ПРИЛОЖИМ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ/

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: 

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) 

 

 

 

– До „Йов България” ЕООД, със седалище в с. Герман и адрес на управление: ул. „Смреката” № 3, с ЕИК 131111220:

 

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

 

– Поръчано на*/получено на*

 

– Име на потребителя/ите

 

– Адрес на потребителя/ите

 

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

– Дата

 

------------------------------------------------------

 

* Ненужното се зачертава.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора/ПРИЛОЖИМО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ/

 

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

 

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.